Your browser (Internet Explorer 7 or lower) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.

X

Flerbrukshall på Storelva

I perioden 1996- 2000, ble det laget en plan for Storelva kultur og idrettspark. Planen gikk ut på å bygge en flerbrukshall/grendehus i 1 fase, for så å fortsette med fotballhall/fotballbane i fase 2. Høsten 2000 ble det fattet vedtak i kommunestyret om å gjøre om på denne planen og bygge fotbalhallen først. Denne hallen sto ferdig i 2003 og har hatt stor betydning for mange barn og ungdommer i bydelen.

I 2010, sto kunstgressbanen ferdig. Også den et betydningsfullt anlegg for de som liker å spille fotball.

Vi er nå i 2012, 14 år etter Storelva skole sto ferdig. Skolen har 450 elever. Mangelen på et allsidig idretts og kulturtilbud er fortsatt stor i bydelen. Bydelen har vokst mye de siste 10-15 årene, og vokser fortsatt kraftig. Mange barn og ungdommer er uten fasiliteter for å drive allsidig idrett og kulturaktiviteter. Levekårsundersøkelsen som ble lagt fram vinteren 2012, viser at Storelva er den bydelen som har flest barn i alderen 5-12 år.

Hvorfor er det behov for en slik hall på Kvaløya?

Kvaløya med sine ca 12 000 innbyggere har ingen flerbrukshall. Til sammenligning har bydeler som Kroken, Tromsdalen, Breivika, Stakkevollan og Tromsøya slike fasiliteter å tilby sine barn og ungdommer. Uten sammenligning for øvrig, kan vi nevne at Hammerfest med sine 9500 innbyggere, har fire slike haller og planlegger sin femte.

Et annet viktig moment i denne saken, er Storelva Skole. Skolen har siden den sto ferdig i 1997, ikke hatt egen gymsal. De første 5 årene, fram til 2003, måtte skolen transportere elevene rundt til andre skoler i nærområdet for å ha gym.

Historikk

I 1996 utarbeidet Tromsø kommune en prosjektplan for utbygging av Storelva kultur og idrettspark. Målsettingen med prosjektplanen, var å legge til rette for å kunne bygge en idrettspark med: Idretts – svømmehall, fotballbane, kulturhus/bibliotek ungdomskole og eventuelle andre offentlige bygg.

Målet var å plassere de bygningsmessige elementene i et bruksmønster som gjorde at de sto i et naturlig og driftsmessig riktig forhold til hverandre, og til disponeringen av boliger og øvrig arealbruk i området. Gjellende reguleringsplanen skulle endres i henhold til arealdisponeringen som var foreslått. Det ble opprettet en styringsgruppe som skulle arbeide fram et forslag til utbyggingskonsept. Forslaget til utbyggingskonsept var ferdig i april 2000 og ble da lagt fram for rådmannen.

Av rapporten gikk det fram at det skulle bygges en normalhall, et grendehus og en grusbane i fase 1. Videre skulle fotballhall og svømmehall komme i fase 2 og 3.

2001 ble det tatt initiativ fra Kvaløysletta bydelsråd og en gruppe privatpersoner til å bygge fotballhallen i fase1. Fotballhallen sto ferdig i 2003. Fotballhallen skulle blant annet fungere som gymlokale for Storelva skole. Dette har i ettertid vist seg og ikke fungere slik hensikten var.

Med bakgrunn i utbyggingskonseptet og Storelva skoles manglende fasiliteter for å undervise i kroppsøving og kulturaktiviteter, ble det i 2006 sendt brev til kommunen i anledning saken. Dette førte ikke fram

2007 ble det dannet en styringsgruppe bestående av initiativtaker og FAU medlem Marianne Pleym Arctander. Marianne hadde med seg Dan Johansen, Sten Tore Hansen og Nina Vorland som medlemmer i gruppen. Det ble skrevet et flere brev, mailer osv til kommunen, underskriftskampanje ble utført, folkemøte avholdt, oppmøte med appell i kommunestyremøte. Dette initiativet førte ikke fram.

2008, meldte Dan Eivind Johansen seg inn i Kvaløysletta bydelsråd for å arbeide videre med mål om å få realisert hallen. I perioden fram til 2012, har det vært holdt en rekke møter med forskjellige lag, organisasjoner og Tromsø kommune om saken. Det har vært skrevet brev, sendt mailer og tatt en rekke tlf til personer som har kunnet ha interesse for saken. Privatpersoner med innflytelse i idrettsmiljøet er kontaktet for å bistå bydelsrådet med å finne veien videre.

Sommeren 2010 ble kunstgressbanen ferdigstilt.

2012. Kvaløysletta bydelsrådet arbeider fortsatt videre med mål om å få realisert en hall. I regi av bydelsrådet er det opprettet en ny arbeidsgruppe, som sammen med Tromsø kommune skal arbeide videre for å utrede flere typer hall løsninger, og se på hvilke muligheter man har for finansiering av en flerbrukshall på Storelva. Utgangspunktet for dette arbeidet er de planene som Tromsø kommune tidligere har laget for Storelva kultur og idrettspark.

2013. Mars startet med at vi fikk  avslag på vår søknad om prosjekteringsmidler til ny flerbrukshall på Kvaløya. Begrunnelse: Kommunens mulige overtakelse av Storelvahallen og oppgradering av den.
Uansett, vi gir oss ikke! Vi vil arbeide for å finne andre finansieringsmuligheter til å utarbeide et forprosjekt.

Media

  • TV2 Nyhetene: «I denne hallen må elevene ha gym i åtte grader» Les Mer