Your browser (Internet Explorer 7 or lower) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.

X

[Avsluttet] Nedleggelse av Kvaløya VGS

I slutten av mars 2013 skal Troms Fylkeskommune vedta ny skolestruktur i Troms. Høringsdokumentet som ble publisert 20/9-12 presenterer ulike modeller for skolestruktur i Troms. Kort fortalt handler det om nedleggelse og samlokalisering av skoler i Tromsøområdet. Fylkestinget ønsker å kvitte seg med areal for å frigjøre midler fra driften/framtidlig vedlikehold.

Vi mener høringsdokumentet for tungt vektlegger det økonomiske, som igjen er det som er dårligst dokumentert. Kvaløya VGS er omtalt som lettest omsettelig. Vi stiller oss undrende til at noen kan være interessert i et skolebygg til 110MNOK, med oppgradering- og vedlikeholdskostnader på nærmere 190MNOK, og som atpåtil vil bli fraskilt sin nyeste del, verkstedet, som er tenkt brukt til undervisningsformål i en overgangsperiode. Fylkeskommunen har hentydet at Tromsø Kommune har behov for ny ungdomsskole på Kvaløya, men byråd for utdanning har avvist at det har vært noen dialog vedrørende dette eller at det er interessant å kjøpe denne bygningsmassen.

I utvalgets egen drøfting av hvor optimalt det er med større skoler, har man kommet fram til at en skole med ca 600 elever vil være optimalt. Dette skal gi både gode fagtilbud, fagmiljø, trivsel og kostnadseffektivitet. Hvorfor kan ikke denne skolen ligge på Kvaløya?

Vi mener Troms Fylkeskommune må forkaste høringsdokumentet, satse på en videreutvikling av Kvaløya VGS og se på mulighetene for et samarbeid med Tromsø Kommune om å tilby et skoletilbud fra 8-13 trinn.

Samferdsel
Sandnessundbrua har i mange år hatt sprengt kapasitet samtidig som bydelen er i sterk vekst. Trafikken er et problem fra Kvaløya mellom kl 07:15 og 08:15 samt til Kvaløya mellom 15:15 og 17:00 der også køen brer seg i alle retninger fra Gjæverbukta. Hvis Kvaløya VGS nedlegges vil dette medføre at opptil 400 elever og lærere skal bidra til dette trafikkproblemet. I tillegg legger Troms Fylkeskommune opp til transport av elever og lærere til og fra verkstedet på dagtid.

Elever fra andre bydeler som vil gå på Kvaløya VGS vil ikke bli påvirket av rushtrafikken da de kjører mot «strømmen» begge veier. En nedleggelse vil gi en forventning om at Fylkeskommunen forbedrer veikapasiteten. Det vil bety at en teoretisk besparelse på skolebudsjettet indirekte vil få en motpost på veibudsjettet.

Vi vil at våre innbyggere skal kunne jobbe der de bor og ungdommene gå på skole der de bor.

Økonomi
Det økonomiske grunnlaget som i sin helhet baserer seg på generelle erfaringstall og antagelser tar ikke hensyn til at Kvaløya VGS har en svært kompetent byggfagavdeling som til nå har spart Troms Fylkeskommune for millionbeløp i vedlikehold. Lærerene har i tillegg avtaler om samarbeid på prosjekter med Breivika VGS som utdanner elektrikere og rørleggere.
Nettopp dette setter Kvaløya VGS i en særstilling som heller bør utnyttes. En gevinst av dette blir tømrerlærlinger som har større praktisk erfaring.
Vi vil at våre ungdommer skal ha et skoletilbud i lokalmiljøet, vi vil at de arbeidsplasser vi har på Kvaløya skal bevares, vi ønsker ikke mer trafikk, mer stress i hverdagen og til slutt økte miljøpåvirkninger.

Avdeling for tilrettelagte elever
Høringsdokumentet foreslår ingen løsning for elever med behov for tilrettelegging.
Kvaløya VGS har et fantastisk læringsmiljø. De har fjellet, marka og havet rett utenfor skolevinduet. Avdelingen for tilrettelagte elevert er gode brukere av naturen som er et unikt tilbud for denne elevgruppen.
Vi ser ikke hvordan en kan vedta å nedlegge skoler før det foreligger en konkret løsning på dette.

Bydelen Kvaløya
Levekårsundersøkelsen 2012 viser at Storelva er den bydelen i Tromsø med mest barn i alderen 3-12 år, likeledes at Slettaelva er kåret til den beste bydelen å bo i.
Utviklingen vi ser med utbyggingen av Strand boligfelt er at det i all hovedsak er barnefamilier som etablerer seg – og den eldre garde som selger sine hus blir erstattet av nyetablerte barnefamilier. Vi må derfor tenke langsiktig. Det blir for enkelt å si at man ikke kan ta «distriktspolitiske» hensyn her.
En bydel på størrelse med Hammerfest og hele Lenvik kommune må kunne ha skoletilbud i alle trinn. Elevene vil treffe medelever fra sitt eget boområde, få et sosialt nettverk å bygge på og ha trygghet i skolen.

Les hele høringsdokumentet her >

 

Resultat:

Troms Fylkeskommune valgte å ikke legge ned Kvaløya VGS. Vi takker alle for innsatsen i forbindelse med denne sak og er glad for at bydelen vår beholder tilbudene vi behøver. Nå må vi benytte anledningen til å gjøre Kvaløya VGS og bydelen bedre.